سلام آقای دکتر.
نتیجه آزمایش اسپرموگرامم به شرح زیر بوده:
Volume : 2.3
PH : 7.5
Vitality : 72
Density : 139.5
Progressive : 48.8
Motile : 72
WBC : 0.2
RWC : 0.5
Normal Morphology : 55

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرمال است

Comments are closed.