سلام این آزمایش همسرمه میشه لطفا راهنمایی کنید
Semen Volume 1.2
Semen PH 7.8
Vitality 51.7
Sperm count 36
Progressive(A+B) 26.6
Motile(A+B+C) 51.7
Round Cell 0.4
Germ Cell 0.6
WBC 0
RBC 0
Normal morphology 15.4
Color milky
A: Rapid progressive 4.2
B: Slow progressive 22.4
C: None progressive 25.1
D: Immotile 48.3