باسلام ووقت بخیر،خواهشمندم بفرماییدباتوجه به آزمایش های زیرسرطان وجودداردیاخیر:
پی اس ای سال۱۳۹۸عدد۵.۵۹ وسال۱۴۰۰عدد۷.۵درازمایش بیوپسی سال۱۳۹۵ یک نمونه ازدوازده نمونه گرید۳+۳=۶میباشد.حجم پروستات۳۷سی سی
درحال حاضرنار احتی خاصی بجزدوسه با د فع ادرارشبانه مثل همیشه ندارم.باتشکر