با عرض سلام
نتیجه اسپرموگرام پیوست شده است .برای درمان مورفولوژی و تحرک اسپرم چه درمانی نیاز دارم ؟