سلام آقای دکتر.آیا مولوسکوم باعث ضعف جسمی و بیحالی هم میشه؟ و آیا این ویروس بعد از بهبودی هنوز در بدن آدم میمونه؟