سلام مادرم در قسمت بین روده و کلیه راست به اندازه ۴ سانتیمتر دارد که متاستاز به داخل رحم و و روی مهره۴ و۵ کرده
که مهره عمل شد و درحال شیمی درمانی با داروی جمزار هستیم آیا روش درمانی دیگری دارید که خدمت برسم

نظر خود را بنویسید