یکسال اس بخاطر افسردگی داروهای کلرو میپرامین۱۰ترازودن۵۰ولبان۷۵ و درمان نعوظ تادافیل ۱۰ هفته ای ۳ بارمصرف می کنم ولی تحریک پذیری التم کم زمان برای نعوظ نسبتا طولانی و قبل از نعوظ خیل کوچک و باریک شده و خیلی جمع میشه وبعضی وقتها در زمان نع وظ شل میشهدر صورتی که قبلا تو حالت عادی هم تحریک پذیری زیاد و طول وقطر خوبی داشت ایا شاک ویو بره درمان خوبه