سلام
آقای دکتر اندازه آلتم خوبه اما بعضی موقع بلند میشه منی نداره من ۱۸ سالم پرس هم سن خودم کردم میگه من ۱۵ سالگی منی داشتم