ببخشید ادرار من بر اثر ورزش شدید قهوه ای شده خواستم بدونم فقط با خوردن مایعات و استراحت رف میشه یا باید به پزشکم مراجعه کنم؟