سلام دو ماه پیش ۲ بار رنگ مایع منی ام حالتی صورتی وقهوه ای داشت و رفع شد اکنون بار دیگه مشاهده نمودم. البته در تمام این ۳ دفعه این تغیر رنگ را در قطرات اخر مایع منی دیدم قطرات اولیه به رنگ طبیعی سفید ابری است.