سلام
با توجه به مادرزادی بودن آیا نیاز به عمل می باشد؟
امکان اصلاح وجود دارد
ممنونم