سلام من الان سه روز عمل واریکوسل کردم هنوز نمیتونم بلند شم سردرد وحشتناک دارم د سرگیجه بطوری که سرم منفجر میشه اقای دکتر چیکار کنم تو بیمارستان لبافی نژاد هم عمل کردم خیلی هم عذاب کشیدم