ورم جای عمل بعد از 9 روز طبیعیه؟

نظر خود را بنویسید