ورم جای عمل بعد از ۹ روز طبیعیه؟

نظر خود را بنویسید