با سلام کیس مرد ۵۴ساله از اهواز هستم کمتر از یکساله که متوجه و اخیرا با علائم پیرونی درد شدیدی هم.ام نعوذ کوتاه شدن آلتم از ۲۰سانت به نصف رسیده ۶ ساله مقام بت نداشته دیابت خفیف و عمل قلب باز در ۹۵ داشتم لطفا با توجه به اینکه اعتماد بنفس از دست دادم راهنمایی کنید