باسلا جناب دکتر بنده از اواخر دی ماه گرفتار سوزش و درد در مجرای ادرار در حالت عادی شدم یعنی نه زمان ادرار بعد این حالت بنده مقطعیست یه هفته خوبم یه هفته افتضاح از درد و سوزش مجرا دو بار ازمایش ادرار دادم که جواب کشت منفی بود و فقط مقدار کمی باکتری بود که بسیار انتی بیوتیک و امپول دادن ولی همچنان من مشکل رو دارم. (احساس فشار به مجرا-سوزش مجرا در حالت عادی-باقیماندن ادرار در مجرا پس ادرار کردن-مقطعی بودن درد)