سلام یکهفته است که دارم دارو استفاده می کنم اما وضعیتم فکر می کنم بهتر نشده و خروج ادارم سخت شده
لطفا راهنمایی بفرماید اداره که خارج نمیشود درد و باد در مثانه جمع میشود