سلام آقادوکتور من محمدحکیمی هستم مریض خودتون هستم من ۶ بارشوک تراپی انجام دادم ولی کدوم نتیجه تاحال نگرفتم چه کارکنم نمیدونم