سلام اسفندنودوهشت اومدم چهارجلسه شاک ویو وچندین ماه مداوم دارو وپرهیزات پزشکی خوب نشد وشاک ویو باعث درد شدید ودائم آلت وبین بیضه ومقعد وتمام پای راست شد که قابل درمان هم نیست