باتوجه به رویت عفونت در آزمایش خون، قرص سیپروفلوکساسین تجویز شده؛ اما عوارض جانبی مثل درد مفاصل ، درد پا، سرگیجه در بیمار هست ؛ آیا باید مصرف قرص قطع شود؟؟؟

نظر خود را بنویسید