۴شنبه پیش شما عمل سیستوسکوپی مثانه انجام دادم و ۳روز گذشته مثانم خعلیییی درد میکنه و ورم داره…راهنمایی میفرمایید