جواب سونو گرافی، کلیه راست کوچکتر از نرمال دیده شد. کلیه راست ۸۴mm وکلیه چپ ۹۳mm است. ضخامت پارانشیمال کلیه راست ۹mmوکلیه چپ ۱۱mmاست
ممنون از راهنمایی شما

نظرات (1)

سلام ،رعایت رژیم غذایی کم پروتیین داشته باشید

نظر خود را بنویسید