سلام موقع ک خوابم التم بدجور سوزش و درد میگیره و مایعی سفید رنگ شبیه منی بیرون میاد و تا ادرار نکنم خوب نمیشه
البته وقتی التم سفته این اتفاق میافته