با عرض سلام التهاب وشوزش سمت چپ کمر م احساس سوزش والتهاب خصوصن وقتی هوای سرد به پشت