سلام علیکم
بعد از محتلم شدن در خواب احساس سوزش کمی در مجرای ادرار داشتم و وقتی از بیخ الت تا نوک الت با شصت و انگشت سبابه به منظور خالی شدن مجرا از منی می کشیدم احساس سوزش زیادی داشتم و موقع ادرار به منظور تخلیه مثانه در ابتدای ادرار قبل از این که ادرار بیرون بیاید احساس سوزش زیادی داشتم ولی بعد از تخلیه مثانه و غسل احساس سوزش ندارم
نظر شما چیست؟