سه دانسیته اوپاک به قطرهای ۱۶mm,10,9منطبق برناحیه میانی کلیه راست و۴ دانسیته اوپاک دیگر بابزرگترین۷mm منطبقبرقطب تحتانی کلیه چپ مشاهده شد.دانسیته استخوانی نرمال به نظر میرسد. بعداز ترریق کنتراست: فازنفروگرام وپیلوگرام درهردو کلیه درحد نرمال ودر زمان مناسب رویت شد.
ضخامت پارانشیم کلیه چپ کمتراز نرمال به نظر میرسد
اتساع خفیف در کالیس ها ولگنچه کلیه چپ مشهود است
لگنچه کلیه راست موقعیت خارج کلیوی دارد
سیستم پیلوکالیسیل کلیه چپ دوگانه به نظر میرسد ولی تصویری از حالب دوگانه مشاهده نگردید
اتساع در سیستم پیلوکالیسیل کلیه راست مشهود نیست
مثانه نمای نرمال دارد
اینا عکس رنگ Ivp
ممنون میشم راهنمایی کنید

نظرات (1)

سلام باید بروش آندوسکوپیpcnlسنگهای کلیه خارج بشه

Comments are closed.