سلام اقای دکتر ازتون پرسیده بودم hpvنوع۱۶دارم باتایپای خطرناک که واکسن بزنم شما گفین حتما بزن …ولی دکتر زنان ک رفتم گفتش تو تایپای خطرناکو گرفتی توتنت پر ویروس فایده ندار بزنی الان دکتر من چیکارکنم ؟؟