سلام منhpv16دارم باتمام تایپای خطرناک که ازانگلیس قرصahccتهیه کردم ایا تو۶ماه میش بامصرف این قرص ازبدنم پاک میش