ببخشید من ی ضایعاتی رو آلت تناسلیم دیدم ناحیه ختنه گاه نمی‌دونم چربیه پوستین اسکین تگ یا زگیل تناسلی میتونید راهنماییم کنید