اندازه آلت من ۱۴.۵ طول و قطر هم ۱۴
برای افزایش قطر و طول آلت چه پیشنهاد میکنید مایل هستم کمی افزایش پیدا کنه
و برای زود انزالی و نعوظ بهتر چه باید کرد