سلام من مشگل زود انزالی دارم سن ۳۴درهفته دو بار نزدیکی دارم ولی ۳دقیقه بیشتر نمی توانم خودمو نگه دارم