حدود دوهفته تاول های در ناحیه سر الت تناسلی پیدا شده بدون هیچ سابقه قبلی که متورم است وبعضی مواقع درد وخارش،دارد ضمن اینکه هیچ رابطه جنسی نداشتم مجرد هستم وسنم سی وهفت سال میباشد