دکترجان در کردستان چند روزی بستری شدم فقط درد خوابیده ورم باقیه گفتن باید عمل کنی منم نمخوام عمل کنم