درود وخداقوت..ببخشیدجناب دکتر…من یکی ازشهرهای شیرازهستم..جسارتا دکترخوب مثل خودتون معرفی میکنید توی شیراز که من بتونم برم پیششون؟
چون امکان اومدن به تهران راندارم ومشکل بیماری پیرونی پیداکردم