سلام اقای دکتر من انجام دادم پیش خودتون فقط پول مردم براتون ارزش داره هرجلسه ۵۰۰تومان ده دقیقه بی ارزش خدا رو خوش نمیاد این پولی که شما تو ده دقیقه از مردم بدبخت میگیری تو ده روز با بدبختی به دست اوردن اینجا نوشتی درمان قطعی و تظمینی وقتی میری زیر دستگاه الکی باید کاغذی رو امضا کنی که هیچ مسؤلیتی باشما نیست دکتر اینای که میان پیش شما باهزار امید وارزو میان نکن