باسلام اکثر شبها بعدازخوردن شام سمت راست شکم قسمت پایین شکمم .پهلوی راستم.دردوبقول معروف سیخ میزند ودرد میپیچد.بنظرشماعلت چیست وچکار باید انجام بدهم .ممنون