سلام وعرض ادب خدمت دکتربزرگوار خداقوت ببخشید ھمسرم درمحل کار دچارخودارضایی بدون دخالت دست وبہ صورت ناگھانی شدن وبعدازان دچارددردشدید درناحیہ بیضہ شدن علت این درد چی میتونہ باشہ آیاباید بہ دکترمراجعہ کنن یانہ این دفعہ اول کہ این اتفاق میفتہ براش راھنمایی کنید چہ چیزی بخورہ تاکمرش سفت بشہ اخہ بعدارضاشدن کمرش نیزدردمیگیرہ