سلام من مدت بیست سال است که دیابت دارم وقرص مصرف میکنم مدتیه که قسمت زیر التم خارش همراه با درد دارد ونعوذهم کامل نمیشود لطفا بفرماییدعلت این درد چیست؟ ضمنا خمیدگی یا برجستگی نداره ولی کمی ازحدمعمول درحالت عادی سفت به نظر میرسد