حدودیکهفته الی ده روزه که در بیضه راست احساس دردخفیف دارم بعدازآن این احساس دردبه بالای آلت،نرمی سمت راست کشیده میشه وحتی به طرف آپاندیسی که قبلا عمل بازکرده ام هم سرایت میکنه،حال این دردبه بیض چپ وبعدازسه چهارساعت مجددابه بیضه راست وتکرارمکررات دردچپ وراست میشه.<br>
واین دردها به سمت پایین پشت ساقهای پاهایم نیزتیرمیکشد.<br>
وگهگاهی هم درکشاله های رانها احساس میشه.<br>
درکل دردم شدیدنیست واحساسیه که اذیت وفکرمومشغول وباعث استرس میشه ولی یهویی یه دردی کمی شدیدتردرحد دو الی سه ثانیه دربیضه ها احساس میشه و رها میکنه.<br>
سوزش ادرارندارم تورم وقرمزی ندارم باضربه به بیضه ها دردمعمولی ومتعارف دارم تکرر ادرارکمی نسبت به قبل بیشترشده.<br>
دیگراینکه نرمی بالای آلت سمت راست رازمانیکه فشارمیدم به نوک آلت تیرمیکشه واحساس ادراربهم دست میده.<br>
ودرزمان ضعف وگرسنگی،دردبیضه هاروبیشتراحساس میکنم.<br>
ناگفته نماند عمل آپاندیس بازسال۸۴انجام دادم ونیزدیسک کمرهم دارم.میل جنسی هم ندارم باتشکر