سلام من ۲۵ سال دارم ومجردهستم امایه دوسالی هست التم هنگامی که محتلم میشم دردخفیفی بالای ان حس میشود ویاهنگامی که تحرک داردیعنی بالاپایین میشودیابعدازنعوذاین اتفاق می افتددلیلش چیشت

نظر خود را بنویسید