سلام
آلت بنده در حالت نعوظ خمیده است
و صاف مثل نوع مدادی نمیشود