سلام پسری ۱۳ ساله هستم بعد از تراشیدن موی ضاید آلت ، در روی آلتم دانه زد این دانه چیست و چگونه خوب میشود؟