داخل رفتن آلت تناسلی پسر۸ ساله و تپل چند سال پیش هم دکتر آلت را با دست به دلیل چسبندگی بیرون کشید وکمی خون آمد راه درمان چیه می ترسم درمانش دیر بشه ممنون