با سلام ۲ساله که من مثانه ام از کار افتاده و سند استفاده میکنم و چند روزی است حال خوبی نداشتم کمی تب و کمر درد ….
ولی دیروز خون در منی ام امد و سمت بیضه چپم درد میکند و مقداری کمر و زیر دلم البته بهتر شدم و بدلیل سوندی که استفاده میکنم بعد از ادرار وقتی سوند بیرون میاید خیلی کم ولی خونی است لطفا دستور فرماید چه کاری انجام بدهم ممنون