جناب دکترسلام،وقت بخیر
بنده۴۳سال دارم،حدودیکماه هست متوجه حساس شدن والتهاب سرآلت خود،خصوصابیشتردرمقاربتهاشده ام،خودم فکرمیکنم،چون برای اولین باربودکه ازکاندوم،شایدبیشترازیکماه بطورپی درپی استفاده کردم،این مشکل متوجه ام شده،ی دانه ریزشبیه جوش خیلی ریزهم لبه سرآلتم زده که اصلاخوب نمیشه،لذاازشمادکتردلسوزوبامحبت خاضعانه تقاضادارم همچون گذشته،مرایاری نماییدودرصورت امکان پمادیادارویی دیگربرایم تجویزنمائید.باتشکرونهایت قدردانی ازشما

نظر خود را بنویسید