با سلام.
پدرم‌۶۶سال داره،حجم پروستاتش۱۰۰میل و اکوی پارانشیم نان هموژن هست.یعنی چی؟