کلیه ها به طول راست ۱۲۳و چپ ۱۲۵میلیمتر و با ضخامت پارانشیم راست ۱۶وچپ۱۹میلیمتر مشاهده شدند.
اکوی پارانشیم کلیه راست در حد گریدIIوکلیه چپ در حد گریدIافزایش یافته .CMDهر دو کلیه کاهش یافته.
توده در کلیه ها مشاهده نشد.
هیدرویورترونفروز خفیف به همراه
کالیسکتازی در سمت راست و متوسط در سمت چپ رویت شد.
یک سنگ به دیامتر ۱۰میلیمتر در دسته کالیس تحتانی کلیه چپ مشاهده شد.

نظرات (1)

سلام،بصورت اورژانسی باید مراجعه نمایید،کلیه هاتون نارسایی دارند

نظر خود را بنویسید