کلیه ها به طول راست 123و چپ 125میلیمتر و با ضخامت پارانشیم راست 16وچپ19میلیمتر مشاهده شدند.
اکوی پارانشیم کلیه راست در حد گریدIIوکلیه چپ در حد گریدIافزایش یافته .CMDهر دو کلیه کاهش یافته.
توده در کلیه ها مشاهده نشد.
هیدرویورترونفروز خفیف به همراه
کالیسکتازی در سمت راست و متوسط در سمت چپ رویت شد.
یک سنگ به دیامتر 10میلیمتر در دسته کالیس تحتانی کلیه چپ مشاهده شد.

نظرات (1)

سلام،بصورت اورژانسي بايد مراجعه نماييد،كليه هاتون نارسايي دارند

نظر خود را بنویسید