سلام آقای دکتر امکانش هست راهنماییم کنید؟!
liquefaction= 20min at 37
color =gray opaque
odor = millet
semen =3.09
semen PH =7.8
Vitality =92.4
sperm count =130.7
progressive =68.9
motile =92.4
Round cell=0.6
Germ cell = 0.4
WBC = 0.1
RBC = 0
نمودارشم به این شکل بود=
A=Rapid progressive=34.8
B=Slow progressive=34.1
C=None progressive=23.5
D=Immotile=7.6

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرماله

Comments are closed.