سلام آقای دکتر خواهش میکنم جواب منم بدید خیلی استرس دارم بخدا خواهش میکنم همسرم ۲۹ سالشونه
۴ : Volume
Colour : Milky
Viscosity : Normal
Liquifaction:30
Ph:7_6
WBC:1_2
RBC: 1_2
_ : Immature Cells
Agglutination: None

Normal Morphology: 70%
Pathology:30%
Quantity:200
۸۰_۲۰: (Concentration (m/ml)Progressive:35.5
None progressive: 30.0
Immotile:34.5

Progressive
None_ progressive:65.5

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرمال است

Comments are closed.