سلام دکتر میشه منو راهنمایی کنید
همه موارد نرماله فقط این ۳ مورد رو بگین به پ دلیل قرمز هستند توی برگه جواب آزمایشم
vitality 20.5
progressive 0.4
motile 20.5