سلام ببخشید این جواب آزمایش نرمال؟؟؟؟ Ab Norml.93
Totalcountmilion.826000
concentration میلیون. ۱۴۰

نظرات (1)

سلام عکس ازمایش اسپرم را ارسال کنید

Comments are closed.